مراحل بازیابی رمز نمایندگی

نماینده محترم:

اگر رمز ورود به پنل نمایندگی خود را فراموش کرده اید جهت تولید رمز جدید و ارسال آن به صندوق پست الکترونیکی تان فرم بازیابی رمز را تکمیل نمایید